Rólunk

Nálunk több mint 20 utazási iroda ajánlataiból választhatod ki a Neked legjobban tetszőt, de ha vonat vagy repülőjegyre van szükséged, netán csak szállást szeretnél foglalni néhány napra, azt is bátran ránk bízhatod!

Az iratokat kézhez kapod és a biztosítást is megkötjük Neked! Ezen kívül évente kétszer velünk tarthatsz saját szervezésű útjainkra.

Ugyanakkor természetesen szívesen látjuk a Ráckevére és környékére látogatókat is, szállás és programajánlatokkal,sportolási lehetőségekkel, igény esetén idegenvezetéssel.

Telefon: 0624/541-670
Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Cím: 2300 Ráckeve Kossuth Lajos u. 12.

NYITVA TARTÁSUNK VÁLTOZOTT!
H-P : 9-16
Szo: 9-12

MEGÚJULTUNK!

Megújult irodánk az udvarról közelíthető meg!

Ahol továbbra is minden utazással kapcsolatos kérdésben várjuk a kedves éredeklődőket! Segítünk utazása megtervezésében, teljes körű ügyintézésében!

 

 

SOPHIA Idegenforgalmi Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság

 

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI  SZABÁLYZATA

 

                Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) előírása alapján az adatvédelem rendjét a jelen adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat tartalmazza.

                                                                 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

 1. A szabályozás célja:

Jelen Szabályzat célja, a Magyarország Alaptörvényében meghatározott alapvető, az egyéneket megillető jogok- és a jogszabályi előírások érvényesülése érdekében  a Társaságnál vezetett személyes adat-nyilvántartó rendszerek jogszabály szerinti rendjének megfelelő biztosítása,  továbbá az alapvető személyes adatkezelési, adatbiztonsági, adatszolgáltatási/adattovábbítási szabályok megfogalmazása.

 1. Az adatvédelemre és adatbiztonságra vonatkozó főbb jogszabályok:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI törvény

 

 1. Értelmező rendelkezések:

adatvédelem: a személyes adatok  jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége

adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése ellen kialakított szervezési és műszaki megoldások rendszere

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül  az adaton végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása., lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése, megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS minta, íriszkép) rögzítése

adatkezelő:az a természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan  vagy másokkal együtt  az adat kezelésének célját meghatározza,  az adatkezelésre így a felhasznált eszközre is vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől)

adatfeldolgozó:az a személy, vagy szervezet aki/amely az adatkezelővel kötött szerződés alapján , beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adat feldolgozását végzi

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

adatvédelmi incidens: az adatvédelem biztonságának olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt, vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz történt jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

személyes adat:azonosított vagy azonosítható természetes személyre  (érintett) vonatkozó bármely információ Az a természetes személy azonosítható, aki közvetlen vagy közvetett módon különösen valamelyik azonosító, pl. név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetese személy

az érintett hozzájárulása:az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló  egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy pedig a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedetével (ráutaló magatartással)  jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 1. Résztvevő szerv és személyek az adatkezelésben:

A jogszabályok által védett adatok kezelésével kapcsolatos szabályok betartásáról a Társaság minden dolgozója köteles gondoskodni. Az adatvédelmi és adatbiztonsági helyzetéért, az adatvédelmi rendelkezések érvényesítéséért a Társaság cégvezetője a felelős.

A Társaság eljárásai keretében  érintett személyek személyes adatai  kezelési tevékenységével összefüggően felmerült adatvédelmi előírások betartásáról,  így az érintett személyes adatai kezelését érintően előterjesztett kérelmének elintézéséről , a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal történő szakmai kapcsolattartásról, továbbá az ellenőrzési feladatok teljesítéséről az alábbiakban megjelöltek  kötelesek gondoskodni:

Adatfelelős a Társaság, mint szervezet,  amely feladat és hatásköre gyakorlása során személyes adatokat kezel. Cégvezetője  gondoskodik az adatvédelmi szabályok megtartásáról.

 

A SZEMÉLYES ADATOK JOGI ÉS TECHNIKAI VÉDELME

 1. Személyes adatok kezelésének elvei és jogalapja:

Alapelv, hogy több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához, elengedhetetlen, egyben a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi ezen minőségét, ameddig kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát és lehetséges teljességét – ha az adatkezelés céljára figyelemmel az szükséges – naprakészségét, továbbá azon körülményt, miszerint az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat akkor kezelhető és akkor jogszerű, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
 • törvény, vagy más erre jogosult szervezet elrendelte
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

Különleges adat akkor kezelhető ha

 • az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul

Személyes adat és különleges adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése  lehetetlen vagy aránytalan költségekkel járna és az adat kezelése a  Társaságra háruló kötelezettség teljesítése szempontjából szükséges, vagy a Társaság vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése okából szükséges és ezen érdek a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Az arány megállapítása a lehető legnagyobb gondossággal állapítandó meg.

Ha a személyes vagy különleges adat felvételére az érintett hozzájárulásával kerül sor, a Társaság a felvett adatokat – törvény eltérő rendelkezésének hiányában - a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából  vagy a Társaság, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ilyen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül és az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

16. életévét még be nem töltött személy hozzájáruló nyilatkozatához a törvényes képviselőjének külön kifejezett egyetértő nyilatkozata szükséges.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatai kezelésére hozzájárulás alapján történhet, vagy jogszabályi kötelezettségen alapuló. A Társaság e tájékoztatást az egyes személyek részére külön-külön tartozik megadni. A hozzájárulással kapcsolatosan külön ki kell hangsúlyozni a tájékoztatásnak azt, hogy az minden körülmények között önkéntes és visszavonható.  A visszavonáshoz kapcsolódó jogkövetkezményekről is pontos tájékoztatást kell adni az érintettnek.

Az érintett kérelmére kezdeményezésére indult hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok vonatkozásában az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.

Kötelező adatkezelés keretében kezelt személyes adatokat – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a Központi Statisztikai Hivatal statisztikai célból egyedi azonosításra alkalmas módon átveheti és törvényben meghatározottak szerint kezelheti.

Az érintett személyek jogai:

Az érintett

 • korlátlanul tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, továbbá
 • kérheti személyes adatai helyesbítését és - kivéve a kötelező adatkezelést - törlését vagy zárolását

Az érintett a személyes adatai kezelése körében tájékoztatást kérhet azok forrásáról, annak céljáról, jogalapjáról várható,  vagy konkrét időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel  összefüggő tevékenységéről, a felmerült  adatvédelmi incidens körülményeiről, kiváltott hatásáról, úgyszintén az elhárítására tett intézkedésről, továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása esetén a továbbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az érintett tájékoztatása az adatkezelő részéről csak akkor tagadható meg, ha törvény ezt lehetővé teszi. A felvilágosítás megtagadásának indokát, a bírósági jogorvoslat igénybevételének a Hatósághoz fordulás lehetőségéről az érintetteket írásban kell tájékoztatni. Az elutasított kérelmekről a Hatóságot évente értesíteni kell.

Az érintett, akkor tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése illetőleg továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátadó vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, ide nem értve a kötelező adatkezelés esetét,
 • a személyes felhasználása vagy továbbítása közvetlenül üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történi,
 • törvényben megjelölt egyéb esetben

 

A személyes adat helyesbítése, törlése, megjelölése, zárolása:

Kizárólag a törvényben meghatározott eljárással történhet személyes adat helyesbítése és törlése.

A személyes adatot akkor kell törölni, ha

 • kezelése jogellenesnek minősül,
 • az érintett ezt kéri
 • az hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem egészíthető vagy javítható ki
 • az adatkezelés célja megszűnt (pl. az érintett meghalt) és/vagy az adatok tárolásának
 • törvényben előírt határideje már lejárt
 • a Bíróság vagy a Hatóság ezt elrendeli

A valóságnak meg nem felelő adatot – a megfelelő ellenőrzési eljárás lefolytatását követően – az adatkezelő helyesbíteni köteles.

Ha az érintett vitatja az adatai helyességét, vagy annak pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága egyértelműen nem állapítható meg a személyes adatot meg kell jelölni.

Törlés helyett a Társaság jogosult a személyes adatot abban az esetben zárolni, ha az érintett ezt kéri vagy ha a rendelkezésre állóinformációk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekét.

A személyes adatokra vonatkozó jelen címben részletezett intézkedések végrehajtása során a személyes adatokat valamennyi érintett előfordulási helyen a következők szerint kell megjelölni:

 • törölt személyes adat: az adat helyén „törölve” megjegyzés feltüntetésével
 • zárolt személyes adat: az adat mellett „zárolva”megjegyzés feltüntetésével
 • megjelölt személyes adat: az adat mellett „megjelölve” megjegyzés feltüntetésével

A helyesbített személyes adatot érintően az érintett adatbázisokban a helyesbítés tényét már nem kell feltüntetni.

Az érintett személyes adataival kapcsolatosan kezdeményezett kérelmek intézése:

 

Az érintett által a személyes adatai kezeléséről történő tájékoztatás kérésére, helyesbítésére, törlésére, zárolására vonatkozó eljárást a Társaság írásban előterjesztett kérelmével kezdeményezheti.

A személyes adatokra vonatkozó kérelmének beérkezése után a Társaság cégvezetője vagy maga teszi meg a szükséges intézkedést a kérelemmel kapcsolatban, vagy kijelöli azt a munkatársat, akinek ezt feladatául szabja. Ez utóbbi esetben tájékoztatja a kérelmezőt a tájékoztatás megadására kijelölt személyéről, továbbá a kérelem elbírálásának várható idejéről.

A Társaság cégvezetője vagy a kijelölt ügyintézője a kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul köteles áttekinteni a kérelemben foglaltakat, szükség és indokolt esetben tájékoztatja az érintettet, ha a kérelem pontosítása szükséges, egyben tájékoztatja arról, hogy milyen lépéseket kell ennek érdekében tennie.

Ha a kérelem az adattovábbításra vonatkozó tájékoztatásra is kiterjed, a kérelem kezeléséért felelős ügyintéző tartozik egyeztetést folytatni a Társaság cégvezetőjével, akinek nyilatkozata szerint kell intézkedést tenni.

Ha a kérelem személyes adat helyesbítésére, törlésére vagy zárolására irányul, az ezzel kapcsolatos a Társaság adatbázisában szükséges módosító cselekményeket a kérelem teljesítéséért felelős köteles megtenni.

Az érintett részére a személyes adatainakhelyesbítéséről, törléséről, zárolásáról megjelöléséről szóló tájékoztatást  -a  kérelem kezeléséért felelős ügyintéző előkészítése után – a Társaság cégvezetője adja meg lehetőség szerint haladéktalanul, legkésőbb azonban 15 napon belül. Ha a tájékoztatás szóban történik, erről a tájékoztatást adó írásbeli feljegyzést tartozik készíteni.

Személyes adat helyesbítése, zárolása, megjelölése és törlése esetén az érintetten kívül a Társaság mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés akkor mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a személyes adat kezelésére vonatkozó kérelmet a Társaság nem teljesíti, az érintettet  erről legkésőbb 15 nap alatt tájékoztatni tartozik, különösen arról, hogy a felvilágosítás megtagadása mely jogszabályi rendelkezésen nyugszik,

a helyesbítés, zárolás, törlés elutasításának ténybeli és jogi  indokairól,

továbbá az érintett által igénybe vehető bírósági jogorvoslatról, illetőleg a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Ha az érintett tiltakozik személyes adata kezelése ellen, az e körben benyújtott kérelmek esetében a személyes adatok kezelésére vonatkozó kérelmek intézésének szabályait kell alkalmazni a következő eltérésekkel:

 • a tiltásra vonatkozó kérelmet a Társaság cégvezetője vagy az általa kijelölt munkatárs megvizsgálja és 3 munkanapon belül döntést hoz , melyben megállapítja, hogy a tiltakozás alapos, ennek hiányában a tiltakozást elutasítja. Ez utóbbi esetben az írásban meghozott tájékoztatásnak tartalmaznia kell a jogorvoslatra vonatkozó pontos tájékoztatást.

A tiltakozás megalapozottsága esetén aTársaság az adatkezelést haladéktalanul megszünteti, az adatokat zárolja, a tiltakozásról, valamint az annak alapján tett intézkedésről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatokat korábban továbbította.

 

A papír alapon nyilvántartott adatok védelme:

Az ügyiratokat a Társaság Iratkezelési Szabályzatában előírtak szerint kell kezelni és tárolni. Az ügyiratok kezelése, tárolása során azok tartalmába arra jogosulatlan személy betekintést nem nyerhet, az egyes ügyiratokban tárolt adatok védelméért a kijelölt ügyintéző, az ügyiratkezelők és az ügyirattal kapcsolatba kerülő más személy is felelősséggel tartozik.

Az ügyiratok tárolási idejének lejárta után az adatokat tartalmazó papírokat úgy kell megsemmisíteni, hogy az azon szerepelő személyes adatok felismerhetetlenek – töröltnek tekinthetők – legyenek.

Az adatminőség biztosítása céljából személyes adatot lehetőség szerint az érintett személyének azonosítására alkalmas és érvényes hatósági igazolványából kell felvenni. Az ügyintézés során csak azokat a személyes vagy különleges adatokat szabad felvenni, amelyek az ügy szempontjából feltétlenül szükségesek. A felvett adatokat csak az adott ügy intézése érdekében szabad felhasználni, azokat más eljárásokkal, illetőleg adatokkal nem kapcsolhatók össze.

A papír alapú kiadmány tervezeteket a kiadmányozást követően meg kell semmisíteni, az elektronikus úton előállított kiadmánytervezeteket – ha azok megőrzésre kerülnek – kizárólag a Társaságnál lehet merevlemezen tárolni.

Személyes adatokat tartalmazó iratot csak munkaköri feladat ellátásával összefüggően a cégvezető  engedélyével lehet a Társaságból  kivinni. Konkrét ügyben telefonon felvilágosítást csak akkor lehet adni, ha az ügyintéző a tájékoztatást kérő személyét és a közölt adatokhoz való hozzáférési jogosultságát, kétséget kizáróan be tudja azonosítani.

A személyes adatokat tartalmazó irat és egyéb adathordozók, munkaidőn kívül csak megfelelő védelmet biztosító helyen tárolható. A megfelelő tárolásért közvetlenül az a felelős, akinél az    iratoka munkaidő befejezésekor találhatók.

A számítástechnikai adathordozón rögzített személyes adatok védelme:

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok –ide nem értve azt az esetet, hogy a törvény azt külön lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók.

Személyes  vagy különleges adatokat is tartalmazó elektronikus dokumentumot a Társaságból  kivinni szigorúan tilos.

 

A Társaság számítástechnikai adatbiztonságának további szabályozásáról azTársaság cégvezetője jogosult határozni.

Adatszolgáltatás külső  szerveknek:

A Társaság más szerv és természetes személy részére adatot a jogszabályban meghatározott módon, célhoz kötötten szolgáltat. A külső szervek és adott esetben egyes állami szervek megkereséseire a kért időpontig, határidő kijelölés hiányában 15 napon belül kell adatot szolgáltatni.

A személyes adatokra vonatkozó adattovábbításról  a Társaság cégvezetője meghatározott módon vezet szükség esetén írásbeli nyilvántartást.

A Cégvezető elrendelheti, hogy a Társaság Egységes belső adatvédelmi nyilvántartás felállítása történjék meg.

E körben lehetséges pl. személyi nyilvántartás, adattovábbítási nyilvántartás, adatlap adatvédelmi incidens bejelentéséhez

ATársaság  munkatársai személyes adatai védelme:

                Személyi irat fogalma:

    Személyi irat minden olyan adathordozó, függetlenül attól, hogy milyen anyagon, alakban, milyen eszköz felhasználásával keletkezett, amely a szolgálati jogviszony létesítésekor, fennállása alatt megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik és a Társaság  munkatársa személyével összefüggésben adatot vagy megállapítást tartalmaz.

                A személyi iratok köre:

 • a szolgálati jogviszonnyal összefüggő iratok
 • a szolgálati jogviszonnyal összefüggő más jogviszonyokkal kapcsolatos iratok
 • a munkatárs saját kérelmére kiállított önként átadott adatokat tartalmazó iratok

A betekintési jog gyakorlása:

A Társaság munkatársa a személyi anyagába, az alapnyilvántartásba, illetve a személyes adatait tartalmazó egyéb nyilvántartásokba személyi iratokba korlátozás nélkül betekinthet, azokról másolatot vagy kivonatot kérhet, illetve kérheti adatai helyesbítését.

Az adatvédelem érdekében biztosítani kell, hogy jogával – azonos időben és helyiségben - csak egy személy éljen. Ennek biztosítása érdekében a betekintési jog gyakorlását a munkatárs köteles előre az Igazgatónak bejelenteni.

A munkatársak személyi irataiba csak a Cégvezető és az általa megjelölt személy  tekinthetnek be.

A betekintési jog gyakorlásáról az cégvezető rendelkezése szerint feljegyzés is készíthető.

A személyi iratokban szerepelő személyes adatokat kezelő személyes felelősége:

A Társaság cégvezetője felel a szolgálati jogviszonnyal összefüggő adatok védelmére és kezelésére vonatkozó jogszabályok, valamint a jelen szabályzatban foglalt előírások megtartásáért.

A Cégvezető  e felelőssége körében köteles gondoskodni:

 • a szolgálati jogviszonnyal összefüggő adatok védelmével kapcsolatos követelmények Társaságon belüli érvényesüléséről
 • a szolgálati jogviszonnyal összefüggő adatok kezelésére vonatkozó szabályok érvényesülésének folyamatos ellenőrzéséről,
 • az ellenőrzés módszereinek és rendszerének kialakításáról és működtetéséről.

A Cégvezető szükség szerint átfogó, illetve eseti ellenőrzés keretében győződik meg a szolgálati jogviszonnyal összefüggő adatok védelmére és kezelésére vonatkozó jogszabályok megfelelő érvényesüléséről.

A minősítést illetve teljesítmény értékelést végző  Cégvezető felelősségi körén belül gondoskodik arról, hogy a minősítés, illetve teljesítményértékelés folyamatában harmadik személy csak a jogszerű és tárgyilagos minősítéshez, illetve teljesítményértékeléshez szükséges adatokat ismerhesse meg.

A Társaság minden munkatársa felelős azért, hogy az általa átadott, bejelentett adatok a valóságnak megfelelően hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek.

Az álláspályázók személyes adatainak kezelése:

A Társaság cégvezetője gondoskodik a kiírt pályázattal összefüggő adatkezelésről szóló tájékoztatásról. A kiírt pályázatokra beküldött jelentkezésekhez mellékelni kell a pályázóknak a személyes adatok kezeléséhez a személyes hozzájárulását. A pályázat elbírálása után az eredménytelen pályázók személyes adatait tartalmazó adathordozókat a pályázónak kérésére 90 napon belül vissza kell küldeni, vagy meg kell semmisíteni, amelyről jegyzőkönyvet kell felvenni.

A bármilyen formában álláskeresési céllal eljuttatott önéletrajzokban lévő személyes adatok kezelésérhez az érintett hozzájárulását vélelmezni kell, azonban alkalmazás hiányában a személyes adatokat törölni kell.

Ráckeve, 2018. május 20.

 

Szánthó Györgyné

                                                                                                                                                     cégvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lépjen kapcsolatba velünk!


Iratkozzon fel hírlevelünkre